Třída "ŽABKY"

Výsledek obrázku pro obrázek žába

 

Učitelky:

Pippalová Kristýna

Surá Alena

Motto třídy:

My jsme třída "Žabiček",

plná milých dětiček.

Budeme si spolu hrát,

cvičit, zpívat, tancovat.

 

Všechno se nám bude dařit,

protože se budem snažit.

Potom třídu uklidíme, 

na vycházku vyrazíme.

 

O žabičkách:

Třídu Žabiček navštěvuje 28 dětí. Věk dětí je zpravidla od 4,5 – 6 let a starší. Je určena především pro děti s povinným předškolním vzděláním.

Mezi metody a formy práce v této třídě patří vedení dětí k řešení úloh, hádanek a labyrintů, vyjadřování myšlenkových pochodů, pochopení elementárních číselných pojmů, propojování poznatků s reálným prostředím a využití zkušeností a zážitků dětí, činnostní učení.

Režim dne (stolování dětí, hygienické potřeby, přechody na pobyt venku, doba odpočinku) je časově přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí.

Děti jsou vedeny k tomu, aby pitný režim dodržovaly a samostatně se obsloužily.
V této třídě jsou zpravidla pomůcky, didaktické hry a hračky uloženy v otevřených policích, barevných šuplících popř. v pojízdných boxech, tak aby děti si podle vlastních potřeb mohly vybrat hračku, ale zároveň ji i zpět pohodlně uložit.

Zpravidla jednou týdně využívají prostor tělocvičny MŠ k tělovýchovným aktivitám. Individuální logopedická prevence dětí této třídy je zajišťována jedenkrát týdně v pondělí. Mezi další nadstandardní aktivity patří flétnička, která je jednou týdně ve čtvrtek. Od pondělí do čtvrtku s dětmi děláme individuální cvičení „Předcházíme poruchám učení“. S každým dítětem individuálně procvičujeme, prohlubujeme a upevňujeme vše důležité a potřebné k zápisu a pro nástup do první třídy ZŠ.

Samotná třída je opticky rozdělena na dvě části.  Veškeré prostory jsou vybaveny tak, aby poskytovaly co nejvíc možností k předškolnímu vzdělávání. Celkový dojem třídy působí teple a harmonicky, je upřednostněn dřevěný materiál a jednoduché barevné kombinace.

 Společným cílem třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, ve kterém se děti cítí dobře. Důraz klademe především na rozvoj přátelských vztahů, komunikaci, toleranci, na porozumění a empatii, na vzájemnou pomoc a spolupráci. Vedeme děti k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a jednání.

Vzdělávací nabídka vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP  a je rozpracována do tematických celků. Obsah a vzdělávací nabídka je pravidelně zveřejňována na nástěnce třídy. Děti pracují v centrech aktivit, samostatně si zvolí činnost ze vzdělávací nabídky, učí se činnost dokončit, uklidit pomůcky, zhodnotit svou aktivitu.

Během školního roku se s dětmi zúčastňujeme několik kulturních akcí v naší obci, kde vystupujeme. ( Medové odpoledne, Klub důchodců, Rozsvicování vánočního stromečku, Popovské slavnosti,aj.)