PROJEKTY MŠ

                                                           Výsledek obrázku pro msmtVýsledek obrázku pro evropska unie logo

PROJEKT:

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

„Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Štítná nad Vláří“

 

  registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004879.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

 

Aktivity projektu:

Aktivita I/ 1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

 • 0,5 úvazku na 14 měsíců
 • aktivitu budeme plnit ve školním roce 2017/2018 a na začátku školního roku 

                  2018/2019 (září a říjen)

 •  cílem aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu         

Aktivita I/2.3a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

 • rozsah 16 hodin 
 • zaměřené na čtenářskou pregramotnost
 • aktivita bude plněna v průběhu školního roku 2017/2018
 • cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků

Aktivita I/2.3b  Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 • rozsah 16 hodin 
 • zaměřené na matematickou pregramotnost
 • aktivita bude plněna v průběhu školního roku 2017/2018
 • cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků

Aktivita I/2.4  Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 • rozsah 24 hodin 
 • specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • aktivita bude plněna ve školním roce 2016/2017
 • cílem aktivity je podpořit pedagogy mateřské školy prostřednictvím vzdělávacího

           programu

Aktivita I/3.2  Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 • rozsah 40hodin 
 • individualizace vzdělávání v MŠ
 • aktivita bude plněna ve školním roce 2016/2017
 • cílem aktivity je posílit kompetence předškolních pedagogů prostřednictvím

           vzdělávacího programu


 Výsledek obrázku pro logo zlinsky kraj

Environmentální vzdělávání v naší mateřské škole 

 

     Naše mateřská škola se zařadila mezi úspěšné žadatele při předkládání projektové žádosti v programu Podpora ekologických aktivit v kraji, vyhlášeném Zlínským krajem a získala finanční podporu na zvýšení kvality činnosti školy se zaměřením na environmentální vzdělávání svým projektem „Bádáme, bádáme, ve třídě i v zahradě“.

 

Rozšiřování povědomí dětí o přírodním prostředí, jeho dění ve všech ročních obdobích má v naší mateřské škole dlouhodobou tradici. Jsme členy celostátní sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální vzdělávání MRKVIČKA. Snažíme se v dětech probouzet lásku a  respekt k přírodě, podpořit sounáležitost k místu svého bydliště, vést děti k péči a ochraně životního prostředí. V předškolním věku je potřeba především podporovat zájem dětí o zkoumání okolního světa – objevovat vztahy a souvislosti v přírodě na úrovni odpovídající možnostem a schopnostem dětí předškolního věku. Na to jsme reagovali svým projektem a připravili pro děti vhodné aktivity.

 

Hlavním cílem projektu je zavést do vzdělávací činnosti takové metody a formy práce, které podporují rozvoj badatelských a polytechnických dovedností a rozvoj zájmu o přírodu. V rámci schváleného projektu jsme získali finanční podporu také na vytvoření kvalitního zázemí pro rozvoj těchto aktivit a na zvýšení profesních dovedností pedagogů. Rozšířili jsme školní vzdělávací program o nové metody práce, o polytechnické a badatelské činnosti, a tím podnítili u dětí chuť zkoumat, objevovat a dozvídat se nové věci a přispěli jsme k jejich dalšímu rozvoji. Dětem dělalo velkou radost, když mohli používat pro zkoumání přírody přístroje a pomůcky, které obvykle patří dospělým (kompas, fotoaparát, mikroskop apod. Tyto pomůcky jim umožnily experimentovat s materiály, rozvíjet svou zručnost a získávat nové zkušenosti. V rámci tohoto projektu jsme realizovali několik badatelských výprav, které napomohly k prohloubení vztahu dětí k přírodě a rodnému kraji. Připravili jsme rovněž několik vzdělávacích programů, exkurzí i návštěvy u řemeslníků v naší obci a okolí.

 

Projekt navázal na vzdělávací program občanského sdružení Líska „Jak učit POLY“, kde se vzdělávaly naše pedagogické pracovnice, na projekt „Zahrada v přírodním stylu při Mateřské škole Štítná nad Vláří a na mezinárodní program Ekoškolky, do kterého jsme se zapojili v loňském roce. 

 

Oldřiška Říhová

 


 

 

 

Podpora-logopedicke-prevence

Logopedické   vyšetření

P1020566

P1020567_2

Screeningové   vyšetření   sluchu

P1020722

P1020723

P1020725

P1020727

P1020729

P1020730

Metoda   dobrého   startu

P1030107

 P1030109

P1030121

P1030122

P1030131

P1030152

P1030154

P1030157

P1030163

P1030164